Tabuľka bodovania diagnóz na invaliditu 2018, 2019. Nárok na čiastočný a plný invalidný dôchodok, diagnózy a tabuľky.

Domov >> Peniaze a financie v kocke >> Tabuľka bodovania diagnóz na invaliditu 2018, 2019. Nárok na čiastočný a plný invalidný dôchodok, diagnózy a tabuľky.


Aký je zoznam diagnóz na invalidný dôchodok pre rok 2018, 2019?

Na vznik nároku na invalidný dôchodok a jeho výplatu poistencovi stačí, aby bol uznaný za invalidného, mal dostatočný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia získaného ešte pred vznikom invalidity.

Potrebná dĺžka dôchodkového poistenia poistenca:

  • do 20 rokov veku:  menej ako jeden rok
  • nad 20 rokov do 24 rokov: najmenej jeden rok
  • nad 24 rokov do 28 rokov: aspoň dva roky
  • nad 28 rokov do 34 rokov: najmenej päť rokov
  • nad 34 rokov do 40 rokov: najmenej osem rokov poistenia
  • nad 40 rokov do 45 rokov: aspoň desať rokov
  • nad 45 rokov najmenej 15 rokov.

Nárok na invalidný dôchodok mu nevznikne Ak poistenec podmienku nespĺňa horeuvedené obdobia poistenia.

Nárok na tento invalidný dôchodok nevznikne tomu, ktorý ku dňu vzniku invalidity spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Žiadateľ musí preukázať skutočnosti ktoré ho oprávňujú na invalidný dôchodok a jeho výplatu:

  • Potvrdenie o všetkých obdobiach bol evidovaný ako nezamestnaný a poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
  • Doklad od dĺžke trvania zamestnania (evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa)
  •  potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Žiadateľ podá písomnú žiadosť o invalidný dôchodok – tlačivo    na pobočke sociálnej poisťovne na začatie konania o priznanie invalidného dôchodku

Ak poistenec poberá náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské potom sa mu invalidný dôchodok sa nevypláca počas tohoto obdobia.

Invalidný dôchodok sa vypláca vopred každý mesiac to na účet, v hotovosti, do zariadenia sociálnych služieb alebo do ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody

 Invalidný dôchodca môže poberať invalidnú penziu a zároveň aj pracovať pokiaľ nie je obmedzený svojím zdravotným stavom. Zákon žiadnym spôsobom neobmedzuje nárok invalidných dôchodok a jeho výplatu a paralelné vykonávané zamestnanie.

Informácie vo formáte pdf: tabuľka, bodovanie diagnózy zoznam a bodovanie na invalidný dôchodok