Slovenčina a jej gramatika – slovenský pravopis.

 Domov >> Slovenčina a jej gramatika – slovenský pravopis.


Gramatika


Slovenčinaslovenský jazyk:

   Patrí do skupiny západoslovanských jazykov. Po slovensky sa hovorí na Slovensku  asi 5 miliónov ľudí. Slovenský jazyk  patrí medzi hlavné predmety, ktoré sa vyučujú na základnej škole. Súčasne je aj povinným maturitným predmetom.  Pravidlá slovenského pravopisu by mal poznať každý z nás. Tí čo ich už čiastočne zabudli, si môžu slovenský pravopis zopakovať na našich stránkach online. Nebude chýbať ani slovenská abeceda.

Nájdete tu základnú teóriu slovenského pravopisu spolu s príkladmi:

   Slovenská abeceda, slabiky, samohlásky, spoluhlásky, vybrané slová, spodobovanie, slovné druhy, podstatné mená, citoslovcia, veľké a malé písmená, vetné členy, vety a súvetia, veľké písmená, diktáty, písanie čiarky, predložky, predpony, rozdeľovanie slov, priama reč, synonymá, antonymá, spodobovanie, prídavné mená, ich vzory, skloňovanie

   V časti slohové útvary a postupy  nájdete podrobnosti teórie pre  slohový postup a rôzne jazykové štýly.

Slohový útvar:

  Opis, rozprávanie, výklad, informácia, úvaha, životopis, súkromný list, správa a oznámenie.

Slohové postupy:

   Informačný, opisný, rozprávací a výkladový

Jazykové štýly:

   Hovorový, publicistický, náučný, administratívny, umelecký štýl a rečnícky štýl.

Nezabudli sme ani na literárne druhy:

    Epika, lyrika, dráma a básnické prostriedky.


   Dúfame, že náš online slovník slovenského pravopisu aspoň v stručnosti Vám napomôže zopakovať si základné gramatické pravidlá.