Pravidlá používania

Všeobecné podmienky pre vlastnené a prevádzkované webové stránky spoločnosťou Natural Minevita s.r.o.

ďalej už len „podmienky“.

Toto je zákonná zmluva medzi Vami užívateľom a návštevníkom týchto webových stránok a spoločnosťou Natural Minevita s.r.o., ktorá vlastní a prevádzkuje webové stránky nachádzajúce sa v rámci domény naturalminevita.sk.

Obsah:

 • Všeobecné ustanovenia
 • Základné podmienky
 • Využívanie služieb
 • Povinnosti a práva používateľa
 • Používateľ súhlasí
 • Práva a povinnosti prevádzkovateľa
 • Zodpovednosť za škodu
 • Záver

Všeobecné ustanovenia:

 • Tieto Všeobecné podmienky (ďalej uvedené ako „podmienky“) pre všetky webové stánky nachádzajúce sa v rámci webovej adresy www.naturalminevita.sk vlastnené a prevádzkované spoločnosťou Natural Minevita s.r.o. stanovujú práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa webových stránok a ich používateľov.
 • Vlastníkom a prevádzkovateľom webových stránok je spoločnosť Natural Minevita s.r.o., so sídlom Družstevná ul. č. Družstevná 1582/9, PSČ05801 Poprad, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro vložka č. 29031/P, IČO:47462931 -ďalej len „prevádzkovateľ“.
 • Naše webové stránky sú uložené na serveroch, ktoré sú prevádzkované a vlastnené treťou stranou ( ktorá poskytuje webhosting ) na základe osobitného vzťahu, ktorý je definovaný obchodnou zmluvou medzi Natural Minevita s.r.o. a prevádzkovateľom/vlastníkom webhostingových serverov.
 • Služby poskytované prevádzkovateľom predstavujú najmä vyhľadávanie, spracovanie, zhromažďovanie, uchovávanie, prenos dát alebo poskytovanie iných služieb, ďalej len „služba/služby“, ktoré sú používateľom poskytované bezplatne.
 • Používateľom našich webových stránok je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na naše webové stránky cez prehliadače a využíva naše Služby. Využívanie našich služieb nie je spojené podmienené registráciou.
 • Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia Ústredná inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, Prievozská 32 , 827 99 Bratislava 27.

Základné podmienky:

 • Používateľ súhlasí so všeobecnými podmienkami ak využíva služby poskytovaných prevádzkovateľom. Používateľ ktorý nesúhlasí s týmito všeobecnými podmienkami nesmie využívať služby poskytované prevádzkovateľom.
 • Používateľ využíva služby na vlastné riziko čo aj berie používateľ na vedomie. Napr. používateľ môže byť vystavený rôznemu obsahu, ktorý môže byť pre niektorých používateľov nevhodný, neslušný alebo urážajúci.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na vzájomné prepojenie serverov ktoré buď sám vlastní, alebo má ku nim iné práva.

Súkromie používateľov a osobné údaje:

 • Za účelom poskytovania služieb prevádzkovateľ anonymne spracováva údaje spojené s naštevou používateľa v nevyhnutnom rozsahu. Prevádzkovateľ nespracováva žiadne osobné informácie o používateľovi.
 • Prevádzkovateľ využíva kódovane bezpečné pripojenie na väčšine webových stránok začínajúce na https:// na začiatku webovej adresy webových stránok prevádzkovateľa. To znamená, že žiadna tretia strana nemôže sprístupniť údaje, ktoré sa prenášajú medzi používateľovým zariadením napr. jeho počítačom a serverom, kde beží webová stránka prevádzkovateľa. Niektoré naše webové stránky môžu používať http bežný typ internetového pripojenia.
 • Prevádzkovateľ v záujme zlepšovania kvality poskytovaných služieb zbiera od návštevníkov svojich stránok niektoré informácie pomocou analyzačného programu (ktorý je pod internou kontrolou prevádzkovateľa a nepodlieha tretej strane) ako napr. cookies (bližšie o cookies tu), anonymizované IP adresy (posledná pozícia IP adresy je „odrezaná“), typ browsera, čas zotrvania na stránke navštívená stránka a podobne, pričom tento zber neosobných údajov nie je vykonávaný za účelom identifikácie jednotlivca Prevádzkovateľom.
 • Hocikaké údaje sú spracovávané Prevádzkovateľom na území Slovenskej republiky v rámci platných právnych predpisov.
 • Používateľ má právo podať písomnú žiadosť a dožadovať sa informácie o svojich osobných údajoch (momentálne prevádzkovateľ stránky nespracováva žiadne údaje, ktoré by viedli k identifikácii náštevníka stránky) spracovávaných prevádzkovateľom v prípade ak by prevádzkovateľ spracoval osobné údaje dotknutej osoby. (ust. § 28 Zákona o ochrane osobných údajov). Momentálne prevádzkovateľ nezbiera žiadne osobné údaje o používateľoch.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že vykonal všetky jemu známe opatrenia aby tieto údaje zabezpečil pre neoprávnenými zásahmi tretích strán.
 • Akceptovaním všeobecných podmienok, používateľ prehlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby a to prečítaním nasledovnej „Poučenie o právach dotknutej osoby“.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Na základe písomnej žiadosti je používateľ oprávnený od prevádzkovateľa vyžadovať (momentálne prevádzkovateľ nezbiera žiadne osobné údaje o používateľoch):

 • Vyjadrenie či prevádzkovateľ spracováva, alebo nespracováva jeho osobné údaje.
 • Zrozumiteľné vyjadrenie od prevádzkovateľa akým postupom sa spracovávajú. a vyhodnocujú jeho osobné údaje (v zhode s podľa ust. § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa ust. § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov).
 • Odkiaľ z ktorého zdroja získal poskytovateľ osobné údaje ktoré sú predmetom spracovávania.
 • Zoznam používateľových osobných údajov ktoré sú predmetom spracovávania.
 • Dožadovať sa opravy, likvidácii používateľových nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov ktoré sú predmetom spracovávania.
 • Dožadovať sa likvidácii osobných používateľových údajov v prípade keď účel ich spracovávania skončil. V prípade úradných dokladov obsahujúce osobné údaje môže požiadať o ich vrátenie.
 • Ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov dožadovať sa likvidácii osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania.
 • -Dožadovať sa zablokovať osobné údaje z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím doby jeho platnosti ( v prípade ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu používateľa ).
 • -Podľa zákona o ochrane osobných údajov je možné práva užívateľa obmedziť a to v prípade ak: a) Práva a slobody iných osôb boli by porušené. b) Takéto obmedzenie by vyplývalo s osobitného zákona. c)Jeho uplatnením by bola porušená ochrana používateľa.
 • Na základe písomnej žiadosti ma používateľ u prevádzkovateľa právo: a)Namietať proti spracovávaniu osobných údajov používateľa, v prípade predpokladania, že sa budú spracovávať na priame marketingové účely bez súhlasu používateľa a žiadať ich likvidáciu. b)Namietať proti poskytovaniu alebo využívaniu osobných údajov používateľa (§ 10 ods. 3 písm. d)Zákona o ochrane osobných údajov) na účely priameho marketingu v poštovom styku.
 • Na základe písomnej žiadosti, alebo osobne v naliehavom prípade, používateľ má právo u prevádzkovateľa: a)Kedykoľvek namietať voči spracovávaniu osobných údajov ( v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov ) vyslovením oprávnených dôvodov prípadne poskytnutím dôkazov, ktoré by poukazovali na neoprávnené zasahovanie do jeho práv alebo právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť poškodené spracovávaním osobných údajov. Ak sa preukáže, že námietka používateľa je oprávnená a ak tomu nebránia iné zákonné dôvody, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje (ktorých spracovávanie je namietané) bez zbytočného odkladu zlikvidovať alebo blokovať, ak to okolnosti dovolia. b)Namietať kedykoľvek a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa v prípade ak by to malo právne alebo iný závažný dosah pre používateľa ak sa také rozhodnutie vydá na základe úkonov automatizovaného spracovávania osobných údajov používateľa. c)Požiadať o preskúmanie vydaného rozhodnutia a to spôsobom odlišným od automatizovanej formy spracúvania. Prevádzkovateľ je povinný takejto žiadosti používateľa vyhovieť spôsobom, že hlavnú úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať používateľ.
 • Výsledok zistenia a spôsob preskúmania bude oznámený používateľovi prevádzkovateľom v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ nemusí informovať o výsledku zistenia a spôsobe preskúmania v prípade ak a) Ustanovuje to iný osobitný zákon, ktorý upravuje opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov používateľa. b) Prevádzkovateľ už vydal rozhodnutie v rámci predzmluvných alebo už existujúcich zmluvných vzťahov, na základe žiadosti používateľa. c) Prevádzkovateľ na základe zmluvy s používateľom prijal ďalšie adekvátne opatrenia za účelom zabezpečenia oprávnených záujmov používateľa.
 • Používateľ uplatní svoje právo nasledovne: a) Písomne kde je jasné, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú pričom podľa Zákona o ochrane osobných údajov. V prípade žiadosti podanej elektronickou poštou -emailom prípadne faxom, používateľ dodatočne doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania. b) Ústnou formou osobne, čo sa zapíše do zápisnice, kde je zaznamenané, meno používateľa, čoho sa domáhal, dátum vyhotovenia zápisnice, podpisy oboch strán. Kópiu zápisnice prevádzkovateľ povinne vydá používateľovi. Ak sa táto činnosť odohrala u sprostredkovateľa, sprostredkovateľ je povinný zápisnicu bezodkladne postúpiť prevádzkovateľovi.
 • Používateľ, jeho zákonný zástupca alebo prípadne jeho blízka osoba v prípade smrti používateľa, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR v prípade podozrenia neoprávneného spracovávania jeho osobných údajov, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Využívanie služieb:

 • Využívanie služieb prevádzkovateľa nie je podmienené registráciou.
 • Ak vek používateľa je menej ako 18 rokov, používateľ čestne prehlasuje, že súhlas s používaním služieb a webových stránok vyslovil ich rodič, alebo zákonný zástupca. V tomto prípade zodpovednosť za správanie a počínanie si osoby mladšej ako 18 rokov preberá rodič alebo jeho zákonný zástupca.
 • Používateľ nesie plnú zodpovednosť za svoje aktivity spojených s návštevou web stránky Používateľa.
 • Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek obmedziť alebo odoprieť používateľovi prístup na webové stránky a to hlavne z dôvodu porušenia podmienok.

Povinnosti a práva používateľa:

 • Používateľ si musí prečítať podmienky ohľadom používania cookies.
 • Používateľ preberá dobrovoľne sám zodpovednosť za svoje správanie a vykonané skutky na web stránke Prevádzkovateľa a prehlasuje, že nebude konať v rozpore s podmienkami a ani v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Pri využívaní služieb používateľ berie na vedomie, že používateľ nesmie: a) Blokovať zobrazovanie reklamy, vypínať JavaScript a prímanie obrázkov na svojom internetovom prehliadači či na webových stránkach prevádzkovateľa. b) Zrkadliť a kopírovať obsah webových stránok a registrovaného loga prevádzkovateľa alebo ich častí a ani ich napodobňovať. Nesmie kopírovať používať, šíriť, meniť, upravovať, zverejňovať, prenajímať, poskytovať licenciu, zobrazovať, predávať obsah alebo časť obsahu a iným spôsobom neoprávnene zneužívať a ako aj uverejnený obsah na webových stránkach prevádzkovateľa. c) Používať obchodné meno prevádzkovateľa, jeho ochranné známky, logá či domény na svoj účel. d) Použiť obchodnú značku a ani logo Prevádzkovateľa a ani podobné značky, ktoré by mohli viesť k mylnej zámene. e) Používať verejné proxy servery, alebo iné anonymnizačné služby, ktoré by mohli viesť k útokom na webové stránky používateľa. f) Používať automatické skripty na zbieranie dát zo stránok prevádzkovateľa a iným spôsobom pôsobiť na prevádzku stránok a služieb. g) Inflirtovať webovú stránku Prevádzkovateľa vírusom alebo iným škodlivým kódom.

Používateľ súhlasí:

 • Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ má právo kontaktovať používateľa v prípade upozornení týkajúcich sa najmä ochrany práv používateľa alebo ochrany iných používateľov.
 • Že akékoľvek otázky, návrhy, pripomienky, nápady, námety či iné informácie adresované Prevádzkovateľovi nie sú dôverné a môžu sa stať našim majetkom. Prevádzkovateľ v tomto prípade vlastní výhradné práva vrátane práv duševného vlastníctva. Prevádzkovateľ má právo neobmedzene šíriť a využívať tieto nápady, návrhy, námety, informácie a pripomienky na akýkoľvek účel bez nároku na odmenu tej osobe ktorá tieto podklady poskytla.
 • Používateľ súhlasí s týmito pravidlami. Súhlas používateľa je dobrovoľný.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa:

 • Prevádzkovateľ má voči používateľovi v súvislosti so službami iba povinnosti uvedené v týchto podmienkach podľa existujúcich právnych predpisov. Žiadne iné povinnosti prevádzkovateľ nemá voči používateľovi.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za konanie používateľa (prípadne za zákonného zástupcu používateľa) ktorý porušuje práva a iné platné zákony.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať prístup na web stránku.
 • Prevádzkovateľ nemôže odpovedať na všetky otázky a žiadosti z technických a personálnych dôvodov. Doručenie emailov prostredníctvom internetu môže zlyhať a prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu týmto spôsobenú používateľovi.
 • Ak sa používateľ cíti dotknutý, alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu zákona (napríklad autorského zákona), je treba doručiť písomne doporučene poštou do sídla spoločnosti Natural Minevita s.r.o. takéto oznámenie písomne a podpísané dotknutou stranou. Toto písomné oznámenie je potrebné naskenovať a zaslať na kontaktnú emailovú adresu Prevádzkovateľa. Podpis musí byť overený ako aj meno, priezvisko, poštová a emailová adresa sťažovateľa. Oznámenie musí obsahovať podrobný popis problému (popis príspevku, autor príspevku, preukázanie protiprávnosti príspevku a o tom svedčiace dôkazy). Do 30 pracovných dní od dňa doručenia doručíme oznámime sťažovateľovi náš ďalší postup. Dotknutý uverejnený obsah môže prevádzkovateľ odstrániť pokiaľ je zrejmé že došlo k porušeniu zákona. Pokiaľ sa však prevádzkovateľ domnieva, že nedošlo k porušeniu zákona, dotknutá osoba má práva sa obrátiť na súd a v prípade ak súd rozhodne prevádzkovateľ odstráni sporný obsah.
 • Prevádzkovateľ neposkytuje používateľovi záruku nepretržitej bezchybnej bezpečnosti činnosti a funkčnosti serveru a na ňom bežiacich webových stránok vrátanie funkčnosti rôznych nastavení na webovej stránke, ktoré si môže buď používateľ sám nastaviť, alebo ktoré môže prevádzkovateľ nastaviť.
 • Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škody spôsobených používateľovi s používaním služieb. Používateľ využíva služby na vlastné riziko a súhlasí s tým ak tieto služby využíva.
 • Poskytovanie služieb a prevádzku webových stránok môže prevádzkovateľ kedykoľvek prerušiť a to navždy, na dobu neurčitú alebo určitú a bez predchádzajúceho upozornenia.
 • V prípade ak sa používateľ poruší podmienky alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a následne prevádzkovateľ bude za to sankcionovaný, alebo týmto vznikne prevádzkovateľovi škoda, berie používateľ na vedomie a súhlasí, že uhradí škodu v celom rozsahu prevádzkovateľovi.
 • Pri ukončení poskytovania služieb prevádzkovateľom a používania služieb užívateľom, majú prevádzkovateľ a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú.

Zodpovednosť za škodu:

 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli používateľom priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním alebo nevyužívaním Služieb, prípadne v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 • Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú bezchybnú činnosť, funkčnosť a bezpečnosť serverov a na nich operovaných webových stránok a funkčnosti nastavení, ktorý si môže užívateľ prispôsobiť podľa potreby. Internet nie je bezpečné prostredie a i napriek používaniu štandardných technológii ( napr. zabezpečenie ) nie je možne 100% zaručiť, že nebude prelomené súčasné bezpečnostné opatrenia. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby, serveri a na ňom bežiacich webových stránok používateľa výhradne na vlastné riziko. Webové stránky a na nich poskytované služby sú poskytované „tak ako sú“ a bez garancie ich funkčnosti, či bezpečnosti zo strany prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená používateľovi v dôsledku alebo v súvislosti s používaním služieb na webových stránkach, ktoré sú operované na serveri, napríklad nefunkčnosť, či chybovosť webovej stránky, jej nastavení, prípadne jej niektorej časti, prípadne činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľov, ani za spôsob akým služby využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb používateľom.
 • Prevádzkovateľ v snahe poskytnúť informácie, ktoré pochádzajú z tretích strán napr. predpoveď počasia, rôzne kalkulačky, kurzy mien, akcie a pod. používa vnorené externé kódy a skripty tretích strán. Prevádzkovateľ obsiahol tieto skripty v dobrej viere poskytnúť aktuálne informácie z externých zdrojov, ktoré sa toho času javili dôverné a bežne používané aj inými webovými stránkami a spoločnosťami. Prevádzkovateľ nemá kontrolu nad ich obsahom a funkčnosťou a ani nezodpovedá za žiadnu prípadnú škodu, ktorý by mohol používateľ utrpieť v ich dôsledku používania.
 • Webové stránky poskytovateľa obsahujú odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré prevádzkovateľ nemôže kontrolovať, pretože ich nevlastní. Prevádzkovateľ preto nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah a ani za žiadnu škodu, ktorá by mohla vzniknúť používaním týchto webových stránok tretích strán.
 • Prevádzkovateľ má právo odstaviť kedykoľvek server bez udania dôvodu či upozornenia. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenou v súvislosti s používania služieb na serveri a na ňom bežiacej webovej stránke prevádzkovateľa.
 • Vzhľadom k povahe internetu prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť a ochranu údajov, ktoré sú poskytnuté prevádzkovateľovi prostredníctvom internetu či emailom.
 • Používateľ prehlasuje, že je plne zodpovedný sa svoje počínanie.
 • Ak používateľ svojim správaním poškodí prevádzkovateľa (či už úmyselne alebo neúmyselne), používateľ súhlasí že odškodní prevádzkovateľa v plnej výške za škody alebo ujmy ktoré mu svojím správaním spôsobil ako aj uhradí všetky súdne trovy a náklady spojené s počínaním používateľa.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, ktoré neoprávnene získali prístup (tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo zverejnia tretím osobám):

-k databáze prevádzkovateľa,
-k uloženým údajom na servery

Užívateľ vyhlasuje, že si vedomý tohto rizika.

Záver

 • Bez predchádzajúceho upozornenia používateľov má prevádzkovateľ právo pozmeniť služby.
 • Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek pozmeniť tieto podmienky. Podmienky sú uverejnené na webových stránkach prevádzkovateľa a používateľ ich môže hocikedy prečítať. Používateľ berie na vedomie a súhlasí že Podmienky bude predbežne čítať, prípadne bude používateľ informovaný o zmene pomocou informačného banera alebo inou formou. Ak používateľ nesúhlasí s podmienkami, môže prípadne prestať využívať služby prevádzkovateľa.
 • Hore uvedené podmienky nadobúdajú platnosť dňa v ktorom boli zverejnené. Iné body neupravené v týchto podmienkach sú upravené príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.
 • Tieto pravidlá sú záväzné medzi používateľom a prevádzkovateľom. Predtým než používateľ začne používať služby a webové stránky je povinný prečítať si tieto pravidlá. Má sa za to, že používateľ ktorý pokračuje vo využívaní služieb súhlasí s podmienkami. Prvým použitím internetovej stránky používateľ prehlasuje že súhlasí s pravidlami a bude nimi bez výhrad viazaný. Používateľ ktorý nesúhlasí s pravidlami musí okamžite opustiť webovú stránku prevádzkovateľa a prestať využívať služby.
 • Používateľ nesmie konať v rozpore s právnymi normami štátu kde sa nachádza a v rozpore s právnymi normami Slovenskej Republiky. V prípade poručenia týchto noriem, môže prevádzkovateľ súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie oprávneným orgánom v rámci zákonných možností.
 • Akýkoľvek spor medzi prevádzkovateľom a používateľom bude prebiehať u súdu v Slovenskej republike nachádzajúcom sa v obvode, kde prevádzkovateľ má sídlo.
 • Podmienky používanie tu uvedené medzi prevádzkovateľom a používateľom podliehajú zákonom Slovenskej republiky a riadia sa podľa nej.
 • V prípade zmeny vlastníka prevádzkovateľa, všetky informácie a údaje z web serveru môžu byť prenesené k novému vlastníkovi v súlade a podľa platných zákonov.
 • Pravidlá a ich zmeny sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia.
 • Tieto podmienky sú vytvorené v slovenskom jazyku.
 • Podmienky nie sú uložené na serveri v čase prečítania, preto používateľ v prípade potreby si ich môže vytlačiť na tlačiarni.

V Poprade 6. 5. 2018
Natural Minevita s.r.o.